Wróć na stronę główną  
Powrót do strony głownej Ostatnie wydarzenia Trochę o Krajna Motors Team Kilka zdjęć Co o nas piszš.. Kilka zdjęć Nasi znajomi Nasi znajomi Księga Gości

Łobżenicki klub motocyklowy "Krajna Motors Team"
rozpoczął swoją działalność 6 czerwca 2009 roku. Głównym celem założycieli była oczywiście dobra zabawa, ale też i promocja miasta. Rok 2009, jako rok powstania, był raczej rokiem skromnym. Opracowaliśmy Deklarację Członkowską Grupy Motorowej i wykonano, opracowany wcześniej, znaczek herbowy - Logo KMT, w którym uwzględnione zostały barwy narodowe, jak również barwy herbowe Łobżenicy. Udokumentowaliśmy tylko jeden wspólny wyjazd na nowo budowaną obwodnicę Wyrzyska.
Poniżej zamieszczamy kilka fotek z naszych pierwszych spotkań.


logo
ZASADY DOTYCZĄCE WYJAZDÓW

I. Zasady ogólne

1. podczas wspólnych wyjazdów każdy uczestnik ponosi osobistą i samodzielną odpowiedzialność związaną z uczestnictwem w wyjeździe i poruszaniu się po drodze.

2. Przy wyjazdach w grupie każdy z uczestników odpowiada samodzielnie za zachowanie należytej ostrożności i przestrzeganie przepisów prawa o ruchu drogowym.

3.Uczestnicy wyjazdów powinni posiadać stosowne i aktualne ubezpieczenie i prawo jazdy.


II. Zbiórka przed wyjazdem:

1. Przyjeżdżając na zbiórkę miej napełniony zbiornik paliwa pod korek

2. Jedziemy w trasę i pierwszy postój robimy na stacji paliw, uzupełniamy paliwo i opróżniamy pęcherze

3. Znamy trasę i cel wyjazdu

4. Prowadzący włącza się do ruchu dopiero gdy wszyscy są przygotowani do jazdy,

5. Jeśli grupa jest duża, prowadzący po ruszeniu jedzie powoli, aby wszyscy mieli czas na włączenie się do ruchu,


III. Szyk jazdy w grupie

1. Jedziemy naprzemiennie, tzn. jeśli kolega przed Tobą jedzie lewą częścią pasa Ty jedziesz prawą i odwrotnie.

szyk jazdy

2. Staramy się nie tworzyć większych przerw w kolumnie, żeby nie stwarzać możliwości wciśnięcia się pomiędzy motocykle samochodu albo jakiegoś „pierdziaka” czyt. skutera którzy mogą stworzyć potencjalne zagrożenie w ruchu.

3.Wyprzedzanie
   


   


4. Jadąc przez miasto prowadzący winien jechać z wyczuciem, szczególnie na skrzyżowaniach oraz w miejscach podporządkowanych, idealnym byłby przejazd całej grupy spod zielonego światła i z m-ca podporządkowanego, dlatego czasem przed sygnalizają warto zwolnić i poczekać na zielone,

5. Jeśli cała grupa nie zdąży przejechac na zielonym świetle, aby reszta jadących nie musiała przejeżdżać na czerwonym, motocyklici który opuscili skrzyżowanie, zwalniają i jadą wolno tak długo aż grupa będzie w komplecie, jeżeli do następnego skrzyżowania grupa nie zdoła się połaczyć zachowujemy się według poniższego schematu.

   


6. Gdy zatrzymujemy grupę, np. przy stacji paliw, itp. ZAWSZE skręcamy w prawo, parkując wg. poniższego schematu.(NIGDY nie przejeżdżamy osi jezdni i nie skręcamy w lewo!!

parkowanie

7. Każdy z motocyklistów ma indywidualne upodobania i nawyki, JEDNAK jeśli chce jeździć z nami w grupie, MUSI się podporządkować powyższym zasadom!!!
STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW MOTOCYKLI KRAJNA MOTORS TEAM

STATUTRozdział I

Charakter prawny, siedziba i nazwa

§1
Stowarzyszenie Miłośników Motocykli Krajna Motors Team jest stowarzyszeniem prawnym miłośników motocykli, których pasją i zainteresowaniem jest uprawianie turystyki motocyklowej.

§2
Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Łobżenica, ul. Walki Młodych 18, jej pełna nazwa to Stowarzyszenie Miłośników Motocykli Krajna Motors Team, skrót to Krajna Motors Team i zwana jest dalej Krajna Motors Team. Terenem działania jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla realizacji celów statutowych Grupa może działać także na terenie innych państw.

§3
Stowarzyszenie Miłośników Motocykli Krajna Motors Team posiada osobowość prawną, działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001, nr 79, poz. 855 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie niniejszego Statutu.

§4
Stowarzyszenie może przystępować do innych krajowych międzynarodowych organizacji o podobnych celach.

§5
Stowarzyszenie Miłośników Motocykli Krajna Motors Team została utworzona na czas nieograniczony.
Rozdział II

Cel działania Krajna Motors Team


§6
Celem działania Stowarzyszenia Miłośników Motocykli Krajna Motors Team jest promowanie i rozpowszechnianie ruchu motocyklowego i idei motocyklizmu w społeczeństwie, realizacja konstytucyjnego prawa obywatelskiego do zrzeszania się w stowarzyszenie ludzi, których wspólną pasją są zainteresowania związane z techniką i turystyką motocyklową.

Stowarzyszenie Miłośników Motocykli Krajna Motors Team realizuje swoją działalność poprzez:

a. upowszechnianie idei turystyki motocyklowej,

b. ochrona zabytków i pamiątek związanych z motoryzacją,

c. współpracę z instytucjami samorządowymi,

d. promowanie swojej miejscowości,

e. działalność edukacyjną dla dzieci, młodzieży i dorosłych,

f. wspólne uczestnictwo i zabawę w spotkaniach Grupy,

g. wzajemną pomoc i doradztwo techniczne,

h. wymianę doświadczeń z innymi klubami motocyklowymi,

i. organizowanie spotkań o zasięgu ponad lokalnym,

j. udział w imprezach organizowanych przez inne kluby motocyklowe,

k. propagowanie kultury w ruchu drogowym,

l. podejmowanie inicjatyw w zakresie działalności charytatywnej i dobroczynnej,

m. szerzenie wiedzy i umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadków drogowych


Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki.


§7
Członkowie Krajna Motors Team dzielą się na:

a. zwyczajnych

b. wspierających

c. honorowych


§8
Członkiem zwyczajnym Krajna Motors Team może być osoba fizyczna:

a. pełnoletnia

b. posiadająca uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym jednośladowym,

c. posiadająca pojazd silnikowy, jednośladowy lub inny motocyklowy z aktualnymi badaniami technicznymi i ubezpieczeniem komunikacyjnym,

d. przejdzie pomyślnie roczny staż kandydacki, w czasie którego wykaże się aktywną działalnością na rzecz Krajna Motors Team,

e. złoży pisemną deklarację o przystąpieniu do Krajna Motors Team i realizacji jego celów Statutowych

f. zostanie przyjęta w poczet członków uchwałą Zarządu, po uprzednim zasięgnięciu opinii członków Krajna Motors Team§9
Członkiem wspierającym może zostać osoba prawna, która:

a. deklaruje pomoc fizyczną, finansową, rzeczową lub merytoryczną w pracach Grupy bądź przy realizacji celów statutowych

b. złoży pisemną deklarację o przystąpieniu do Grupy w charakterze członka wspierającego,

c. otrzyma status członka wspierającego, nadany uchwałą Zarządu§10
Członkiem honorowym Krajna Motors Team może zostać osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Grupy. Status członka honorowego jest nadawany przez Walne Zebranie na wniosek Zarządu.

§11
Członek zwyczajny ma prawo:

a. czynnego i biernego uczestniczenia w wyborach do władz,

b. zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz,

c. udziału w organizowanych spotkaniach i imprezach,

d. korzystania z dorobku, majątku i wszelkich innych form działalności Grupy,

e. zgłaszania wniosków co do działalności Krajna Motors Team.§12
Członek zwyczajny ma obowiązek:

a. aktywnego uczestnictwa w pracach i realizacji celów Krajna Motors Team,

b. przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz

c. regularnego i terminowego opłacania składek członkowskich,

d. dbania o dobre imię Krajna Motors Team.§13
Członkowie wspierający i honorowi posiadają prawa określone w $11 z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego. Mogą brać udział w pracach statutowych władz z głosem doradczym.

§14
Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń na rzecz Krajna Motors Team, przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz a także do dbania o dobre imię Krajna Motors Team.

§15
Utrata członkowstwa następuje na skutek:

a. śmierci członka,

b. utratę osobowości prawnej przez członka wspierającego,

c. dobrowolnej pisemnej rezygnacji z przynależności do Krajna Motors Team,

d. wykluczenia uchwałą Zarządu, po zasięgnięciu opinii członków, w razie:

- nieusprawiedliwionego zalegania z opłata składek członkowskich przez okres jednego roku,

- nieusprawiedliwionego notorycznego nieuczestniczenia w pracach Grupy,

- nieprzestrzegania statutu i uchwał władz.§16
Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków lub pozbawienia członkowstwa osobie zainteresowanej przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania członków Krajna Motors Team w terminie 7 dni od daty podjęcia uchwały Zarządu. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.Rozdział IV

Barwy Krajna Motors Team§17
Znaczkiem herbowym jest stylizowana tarcza symetryczna o wymiarach:

a. szerokość dwóch skrajnych punktów wynosi ok. 105 mm,

b. wysokość dwóch skrajnych punktów w osi symetrii wynosi ok. 130 mm,

c. część centralną znaczka stanowi herb miasta Łobżenica – czarny dzik z białymi szablami na tle barw zielonej i białej, część zewnętrzną tworzą barwy narodowe – biel i czerwień,

d. w górnej części jest stylizowany, czarnej barwy napis KRAJNA MOTORS, w dolnej części tarczy napis TEAM,

e. znaczek herbowy, oznaczający przynależność do Krajna Motors Team jest noszony w formie plakietki naszytej na prawy rękaw odzieży, w jego górnej części, ponad łokciem

f. znaczek herbowy otrzymuje każdy członek z chwilą przyjęcia w poczet członków Krajna Motors Team.

Rozdział V

Władze Stowarzyszenia Miłośników Motocykli Krajna Motors Team
§`18
Władzami Krajna Motors Team są:

1. Walne Zebranie Członków

2. Zarząd

3. Komisja Rewizyjna§19
Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów.

§20
Uchwały wszystkich władz podejmowane są w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że Statut stanowi inaczej. W przypadku braku kworum wyznacza się nowy termin posiedzenia; uchwały podejmowane na posiedzeniu odbywającym się w drugim terminie są ważne bez względu na ilość obecnych członków. Organ może podjąć uchwałę o głosowaniu w trybie tajnym.

§21
W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Krajna Motors Team w trakcie kadencji skład osobowy władz jest uzupełniany poprzez przeprowadzenie wyborów na istniejący wakat.

§22
Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Krajna Motors Team. Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§23
We Walnym Zebraniu biorą udział :

a. z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,

b. z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi ,kandydaci starający się o przyjecie w poczet członków oraz zaproszeni goście.

§24
Zwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane raz na cztery lata.

§25
Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może odbyć się w każdym czasie i jest zwoływane przez Zarząd Krajna Motors Team z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek do Zarządu co najmniej połowy ogólnej liczby członków zwyczajnych.

§26
O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd powiadamia wszystkich członków co najmniej siedem dni przed terminem zebrania. Jest dopuszczalna forma elektroniczna (internetowa lub sms) powiadomienia.

§27
Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

a. uchwalenie Statutu i jego zmian,

b. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Krajna Motors Team,

c. wybór i odwoływanie członków władz,

d. analiza i zatwierdzanie sprawozdań władz,

e. ustalanie wysokości składek członkowskich oraz innych świadczeń na rzecz Krajna Motors Team,

f. Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Krajna Motors Team i przeznaczeniu jego majątku,

g. Podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz Krajna Motors Team.§28
Zarząd kieruje bieżącą działalnością Krajna Motors Team zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków oraz reprezentuje ją na zewnątrz.

§29
Zarząd składa się z trzech członków – Prezesa, Wiceprezesa i Skarbnika. Do składania oświadczeń woli w imieniu Krajna Motors Team i zaciągania zobowiązań upoważniony jest Prezes samodzielnie lub Wiceprezes i Skarbnik łącznie.

§30
Posiedzenia Zarządu Krajna Motors team odbywają się w miarę potrzeb.

§31
Do kompetencji Zarządu należy :

a. realizacja Uchwał Walnego Zebrania Członków,

b. ustalanie budżetu,

c. sprawowanie zarządu nad majątkiem Krajna Motors Team,

d. podejmowanie decyzji w sprawie nabycia, zbycia lub obciążenia majątku,

e. zwoływania Walnego Zebrania Członków,

f. podejmowanie uchwał w sprawie przyjmowania i wykluczania członków,

g. nakładanie na poszczególnych członków konkretnych obowiązków związanych z realizacją zadań Krajna Motors Team.§32
Komisja Rewizyjna jest wybrana przez Walne Zebranie Członków i jej zadaniem jest sprawowanie kontroli nad działalnością Krajna Motors Team.

§33
Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków, w tym Przewodniczącego Komisji, którego wybiera Walne Zebranie Członków.

§34
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy :

a. kontrolowanie działalności statutowej Krajna Motors Team,

b. składanie wniosków z kontroli na Walnym Zebraniu Członków,

c. zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia niewywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu,

d. zwołanie Walnego Zebrania Członków w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym zgodnie ze Statutem,

e. składanie na Walnym Zebraniu członków wniosków o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium władzom Krajna Motors Team.§35
Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Krajna Motors TeamRozdział VI

Majątek i fundusze Krajna Motors Team§36
Majątek Krajna Motors Team jest tworzony :

a. ze składek członkowskich,

b. wpływów z działalności statutowej (dochodów z własnej działalności),

c. dochodów z majątku Krajna Motors Team,

d. darowizn, spadków i zapisów,

e. dotacji i ofiarności publicznej.§37
Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca miesiąca za dany miesiąc, dopuszczalne jest regulowanie składek z góry za cały rok jednorazowo.

§38
Krajna Motors Team prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.Rozdział VII

Postanowienia końcowe

§39
Uchwałę w sprawie zmiany Statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Krajna Motors Team podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§40
Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Krajna Motors Team.

§41
W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Statucie mają odpowiednie zastosowanie przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.Jedź z dumš